Virágzó Tárnokért Egyesület
Virágzó Tárnokért Egyesület
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Egyesületünk Alapszabálya

 

Egyesület Alapszabálya
 

A VIRÁGZÓ TÁRNOKÉRT EGYESÜLET
alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

 

Egyesület Alapszabálya


A VIRÁGZÓ TÁRNOKÉRT EGYESÜLET
alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az Egyesület neve: Virágzó Tárnokért Egyesület
1.2. Az Egyesület rövidített neve: VTE
1.3. Székhelye: 2461 Tárnok Templom utca 61.
1.4. Működése kiterjed Tárnok Nagyközség közigazgatási területére.
1.5.
Az Egyesület költségeit elsősorban tagdíjakból, pályázatok útján elnyert támogatásokból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi.

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA

2.


2.1. Az egyesület önkormányzati elven működő érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az egyesület jogi személy.

2.2. Az egyesület fő célkitűzései:

 • kulturális rendezvények, megemlékezések, kiállítások szervezése,
 • a helyi közéletben való szerepvállalás, e célból közéleti tevékenységben való aktív és informális (pl. sajtó útján történő) részvétel,
 • tevékenyen részt vesz Tárnok Nagyközség települési arculatának kialakításában;
 • közreműködik a környezet és tájvédelem kialakításában, megőrzésében;
 • közreműködik az épített és természetes környezet hagyományőrzésében;
 • közreműködik a tárnoki művészeti, hagyományőrző, képzőművészeti és művelődési, továbbá az építészeti és műszaki kultúra kialakításában, szakirányításában;
 • kapcsolatot tart hasonló célú, szakirányú egyesületekkel bel- és külföldön;
 • véleménynyilvánításával elősegíti a távlati fejlesztési tervek kialakítását, közterületek kialakítását, díszítését.

 

Tevékenysége kiterjed a kulturális és közösségi programok szervezésére és a tárnoki lakosok életével kapcsolatos bármely tevékenységre, ifjúsági korosztályi képviseletre és érdekképviseletre.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

3.


3.1.
Az Egyesület tagja lehet minden olyan 18. életévet betöltött természetes személy, aki írásbeli belépési nyilatkozatban kifejezi belépési szándékát, magára nézve kötelezőnek ismeri el az Alapszabály rendelkezéseit, és kötelezettséget vállal a tagdíj megfizetésére, feltéve, hogy mindezekre tekintettel kérelmét az Egyesület Elnöksége vagy a közgyűlés elfogadja, illetve ha két alapító tag ajánlásával rendelkezik.


3.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az egyesület munkáját. A pártoló tag véleményadási és javaslattételi joggal vehet részt a közgyűlésen, de szavazati joggal nem rendelkezik, az egyesület tisztségeibe nem választható. Ezen kivételek mellett jogosultságait és kötelezettségeit tekintve a rendes tagokkal azonos elbírálás alá tartozik.

 

4.


Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással.

5.


A kilépést írásban kell közölni az egyesület valamelyik tisztségviselőjével.

6.


A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

A TAGOK JOGOSÍTVÁNYAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.


Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.

8.


Az egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása és  a közgyűlés vagy az elnökség által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

AZ EGYESÜLET SZERVEI: A KÖZGYŰLÉS ÉS AZ EGYESÜLETI TISZTSÉGVISELŐK

9.


9.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább nyolc nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani.
Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt a cél megjelölésével írásban kéri az Elnöktől, az Elnökség, vagy a tisztségviselők bármelyike azt kezdeményezi, továbbá ha a Bíróság elrendeli.
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50%+1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető, a távolmaradás következményeire való figyelmeztetés mellett.

9.2. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a tisztségviselőket nyílt szavazással választja meg.
Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, az ügyintéző és képviselő szervek megválasztása, visszahívása, éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása.
Az alapszabály módosításához, tag kizárásához, tisztségviselők visszahívásához és az egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

10.


10.1. Az egyesület képviselő szervei: Az egyesület képviseletét a közgyűlés által választott 3 főből álló elnökség látja el. Az elnökség tagjai az elnök, az alelnök és a titkár.
A közgyűlés mind az elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 1 évre választja.

Az elnöki, az alelnöki és a titkári megbízás megszűnik:

a) a megbízás időtartamának lejártával;

b) visszahívással;

c) lemondással;

d) elhalálozással.

A közgyűlés Dr. Bánovics Istvánt elnöknek, Pécsi Lászlót alelnöknek, Szoloszka Istvánt titkárnak megválasztotta.
Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni.
Az Elnökség jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés, ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.
Az elnökség valamennyi tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükséghez képest – de legalább évente kétszer – tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely, az elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.


Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.


10.2. Az elnök jogai és kötelességei:

 • a közgyűlést bármikor összehívhatja,
 • a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja,
 • a kiadások számláit ellenőrzi,
 • megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez,
 • harmadik személyekkel való szerződések megkötése, fizetési kötelezettség esetén 50 000 Ft értékhatárig;
 • a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie,
 • a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,
 • az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.


10.3. Az alelnök jogai és kötelességei:

 • az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,
 • az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

 

10.4. A titkár (vagy külön választott pénztáros) jogai és kötelességei:

 • az egyesület pénzállományának kezelése,
 • a számlák kezelése és nyilvántartása,
 • a pénztárkönyv vezetése,
 • mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése,
 • a számlák hitelességének ellenőrzése.

A titkár megbízási szerződés alapján látja el feladatát, felette a munkáltató jogokat az egyesület elnöke az alelnökkel egyetértésben, az utasítás adási jogokat mind az elnök, mind az alelnök gyakorolhatja.

11.


Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.

A közgyűlés levezető elnök, a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé. Az elnök köteles mind a közgyűlés, mind az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

12.


Az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli. Az elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

13.


Az egyesület képviseletére az elnök, az alelnök és a titkár jogosultak, a képviseleti jogok mind a három elnökségi tag esetében önállóak.

A tisztségviselőt a tisztségéből a választói visszahívhatják. A visszahívást az egyesületi tagok 1/3-a írásban, – az ok vagy okok megjelölésével – kezdeményezheti a tisztségviselőt megválasztó tagságnak vagy testületnek. A visszahívás szabályai a választás szabályaival megegyeznek.

            A visszahívásra indoka lehet:

- a tisztségviselő nem végzi megfelelően a munkáját,

- a tisztségviselő a megbízatásának ellátására egészségügyileg alkalmatlan,

- a tisztségviselő a szakszervezet céljaival össze nem férő magatartást tanúsít,

- a tisztségviselő a tisztség ellátására méltatlanná vált.


A közgyűlés által 1 évre megválasztott képviselők neve: Dr. Bánovics István (elnök), Pécsi László (alelnök), Szoloszka István (titkár).

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

14.


14.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az egyesület vagyonát képezi. Az egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, pályázatok útján nyert, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből gazdálkodik. Az egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. Az egyesület vállalkozási, gazdálkodási tevékenységet csak másodlagosan végez.
      

Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik. Az Egyesület szükség szerint –de semmiképpen sem elsődlegesen- gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat.

Ennek keretében az Egyesület gazdasági társaságot hozhat létre.
A tagsági díjakat az egyesület elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint az egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel. Az éves tagdíj mértékét a közgyűlés határozza meg.

14.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.
Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

14.3. Az egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

14.4. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradványösszegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

15.


Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

16.


A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései az irányadók.

Az Egyesület vezetősége köteles jelen alapszabályt és mellékleteit a jóváhagyástól számított 30 napon belül nyilvántartásba vétel végett benyújtani a Pest Megyei Bírósághoz.

 

 

Ezt az alapszabályt az Egyesület 2008 március 6. napján megtartott taggyűlése fogadta el.Tárnok 2008 március 6.

 

……………………………

Dr. Bánovics István
Elnök

 

 

 

Tarot kártya elemzés!Most kedvezményes áron!Párkapcsolati, munkahelyi problémák elemzése a Tarot kártyával! Norina Tarot    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown - MIRAGE MIRROR    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - Skam és remakejei MAGYAR FELIRATTAL, folyamatosan frissülünk!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Egy párkapcsolati elemzés,összehasonlítás,segít abban, hogy harmonikus, biztonságos döntést hozzál, felelõsen és idõben!    *****    A születési horoszkóp olyan információkhoz juttat, amelyek fontosak, fejlõdésünkhöz,valamint, egészségünk megtartásához!    *****    and i know now that this world will never be enough    *****    Rendeld meg születési horoszkópod és a 3 éves ajándék elõrejelzésed, nagyon sok segítséget kaphatsz a továbbiakhoz!!!!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis + 3 év elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Rendeld meg most! Kattints    *****    "A mágia se nem rossz, se nem jó. Csak az a fontos, mire használod." - SZEREPJÁTÉK    *****    KONOHA.HU - Naruto és Shippuuden rajongói oldal és fanfiction. - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet :)    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. - FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    "amit Ava Morris akar, azt Ava Morris megkapja, még holtában is"    *****    "a varázslat mindig megköveteli az árát"    *****    "Más kérdés, vajon milyen sokáig lehet mindkét végén égetni ugyanazt a gyertyát, mielõtt teljesen leég."    *****    "Az Elsõk bástyaként állnak a város lakói és az õket fenyegetõ természetfeletti csapások között."